Онкологія

Онкологія дослідження

Фаза III, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження визначення ефективності та безпечності копанлісібу в комбінації з ритуксімабом у пацієнтів з рецидивом індолентної Б-клітинної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) – CHRONOS-3


Основні критерії включення:


 • Гістологічно підтверджений діагноз іНХЛ у CD20-позитивних пацієнтів із гістологічним підтипом, який обмежується:
 • Фолікулярною лімфомою (FL) G1-2-3a
 • Дрібноклітинною лімфоцитарною лімфомою (SLL) з абсолютною кількістю моноклональних лімфоцитів <5x109/л при включенні в дослідження
 • Лімфоплазмацитоїдною лімфомою/макроглобулінемією Вальденстрема (LPL/WM)
 • Лімфомою маргінальної зони (MZL) (селезінкової, нодальної або позанодальної)
 • Після останньої терапії із застосуванням ритуксімабу (після ритуксімабу дозволяються інші лінії попереднього лікування) у пацієнтів обов’язково виникав рецидив (повторний прояв після повної відповіді або наявне прогресування після часткової відповіді). Попередня схема визначається як одна з таких: щонайменше 2 місяці монотерапії (менше 2 місяців терапії дозволяється пацієнтам, в яких спостерігалася відповідь на монотерапію із використанням ритуксімабу); щонайменше 2 послідовні цикли поліхіміотерапії; аутологічна трансплантація; радіоімунотерапія.
 • За умови відсутності резистентності припускається попереднє застосування PI3K (за винятком копанлісібу). Відбору підлягають пацієнти, які мали попередню непереносимість інгібіторів PI3K, окрім копанлісібу.
 • Пацієнти, які не мають WM, повинні мати щонайменше одне ураження, яке підлягає двомірному вимірюванню (яке раніше не підлягало опромінюванню), відповідно до Рекомендацій із початкової оцінки, стадіювання та оцінки відповіді лімфоми Ходжкіна та неходжкінської лімфоми: Класифікація Лугано. Для пацієнтів із селезінковою MZL ця вимога може бути скорочена до спленомегалії самої по собі, оскільки це зазвичай є єдиною ознакою прояву захворювання, яка піддається вимірюванню.
 • Пацієнти з WM, які не мають щонайменше одного ураження, котре піддається двомірному вимірюванню при рентгенологічній оцінці на початковому етапі, повинні мати захворювання, яке піддається вимірюванню, визначене як присутність парапротеїну імуноглобуліну М (IgM) який мінімум у ≥ 2x рази перевищує верхню межу норми, а також позитивний результат тесту імунофіксації.
 • Пацієнти чоловічої або жіночої статі ≥ 18 років.
 • Загальний стан за Східною поєднаною онкологічною групою (ECOG) ≤2.
 • Очікувана тривалість життя щонайменше 3 місяці.
 • Доступність свіжої пухлинної тканини та / або архівованої пухлинної тканини (отриманої протягом 5 років після дати отримання згоди) на етапі скринінгу.
 • Належні вихідні лабораторні показники відповідно до оцінки протягом 7 днів до початку лікування в межах дослідження.
 • Фракція викиду лівого шлуночка ≥ 45%.

Основні критерії включення:

Пацієнти повинні
або
мати в анамнезі інтервал без прогресування або інтервал без лікування ≥ 12 місяців після завершення останнього лікування із застосуванням ритуксімабу
або
вважатися такими, кому не підходить хіміотерапія з причин віку, супутніх захворювань та / або залишкових проявів токсичності від попереднього лікування, або такими, хто не бажає отримувати хіміотерапію. Ці пацієнти повинні також мати в анамнезі інтервал без прогресування та інтервал без лікування ≥ 6 місяців після завершення останнього лікування із застосуванням ритуксімабу. Пацієнти, яким протипоказана хіміотерапія, визначаються за однією із таких ознак:

 • Вік ≥ 80 років
 • Вік < 80 років та щонайменше 1 з таких станів:
  • щонайменше 3 ступінь супутніх захворювань за шкалою 3 CIRS-G
   або
  • щонайменше 1 ступінь супутніх захворювань за шкалою 4 CIRS-G (якщо він вважається сумісним із участю в дослідженні).

Основні критерії виключення:

 • Фолікулярна лімфома ступеню 3b або трансформоване захворювання або хронічний лімфоцитарний лейкоз.
 • Інтервал без прогресування або інтервал без лікування менше 12 місяців з моменту останнього лікування із застосуванням ритуксімабу (включаючи підтримуючу терапію із застосуванням ритуксімабу). Для пацієнтів, які вважаються не бажаючими / для яких є непридатним отримання хіміотерапії: інтервал без прогресування або інтервал без лікування менше 6 місяців з моменту останнього лікування із застосуванням ритуксімабу (включаючи підтримуючу терапію із застосуванням ритуксімабу) відповідно до оцінки дослідником.
 • Наявність в анамнезі або як супутній стан інтерстиціальної хвороби легенів та / або тяжкого порушення функції легенів.
 • Виявлені лімфоматозні прояви, які поширюються на центральну нервову систему.
 • Пацієнти з показником HbA1c > 8.5% на етапі скринінгу.
 • Виявлене інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в анамнезі.
 • Гепатит В (HBV) або гепатит C (HCV). Пацієнти, позитивні на HBsAg або HBcAb, обиратимуться за наявності негативного результату на ДНК вірус гепатиту В, ці пацієнти повинні отримувати профілактичну противірусну терапію. Пацієнти, позитивні на антитіла ВГС, обиратимуться, якщо вони негативні на ДНК вірус гепатиту C.
 • Попереднє лікування із застосуванням копанлісібу.
 • Інфікування цитомегаловірусом (ЦМВ). Пацієнти, які мають позитивний результат ПЦР на ЦМВ, не обиратимуться.

Місця проведення клінічного випробування:


Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Академії медичних наук України», відділення гематології, м.Львів

д.м.н., Масляк Звенислава Володимирівна
2. Національний Інститут раку, м.Київ, відділення хіміотерапії гемобластозів відділу консервативних методів лікування, м.Київ

д.м.н., Крячок Ірина Анатоліївна
3. Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради, обласний лікувально-діагностичний гематологічний центр, м.Черкаси

Л-р, Пилипенко Галина Василівна
4. Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, відділення хіміотерапії, м.Вінниця

Л-р, Шевня Сергій Петрович
5. Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради, відділення хіміотерапії, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», кафедра онкології і медичної радіології, м. Дніпропетровськ

д.м.н., Бондаренко Ігор Миколайович

Фаза III, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора PI3K копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) – CHRONOS-4


Основні критерії включення:


 • Підтверджений результатами гістологічного обстеження діагноз CD20-позитивної форми іНХЛ наступного гістологічного підтипу:
  • Фолікулярна лімфома (ФЛ) типу G1, G2 або G3a
  • Дрібноклітинна лімфоцитарна лімфома (ДЛЛ) з абсолютним числом лімфоцитів <5х109/л на момент включення до дослідження (внесені зміни відповідно до додатку 2)
  • Лімфоплазмацитоїдна лімфома/ макроглобулінемія Вальденстрема (LPL/WM)
  • Лімфома маргінальної зони (ЛМЗ) (в селезінці, лімфатичних вузлах або поза лімфатичної системи)
 • У пацієнтів повинен спостерігатись рецидив (рецидив після повної відповіді чи прогресування після часткової відповіді) або прогресування захворювання після щонайменше однієї, але не більше трьох попередніх ліній терапії, що включають імунохіміотерапію на базі ритуксимабу та із застосуванням алкілуючих засобів (при супутньому використанні вважається однією лінією терапії). Попередня схема лікування повинна відповідати одному з наведених далі варіантів: щонайменше 2 місяці монотерапії (менше 2-х місяців терапії одним ритуксимабом може вважатися попередньою схемою лікування, якщо у пацієнта відмічалася відповідь на таку терапію); щонайменше 2 курси поспіль поліхіміотерапії; аутотрансплантація; радіоімунотерапія. Допускається застосування в минулому інших інгібіторів PI3K (крім копанлісібу), за умови відсутності резистентності (резистентність визначається як відсутність відповіді (відповідь може бути часткова (ЧВ) або повна (ПВ)) в будь-який період лікування, або прогресування захворювання після будь-якої відповіді (ЧВ/ПВ) чи після періоду стабільного перебігу захворювання впродовж 6 місяців після закінчення лікування інгібітором PI3K.
 • У пацієнтів, що не мають макроглобулінемії Вальденстрема, повинне бути принаймні одне ураження, для якого можна отримати двовимірні розміри (що раніше не опромінювалось), згідно з Класифікацією Lugano. Для пацієнтів з ЛМЗ селезінки зазначена вимога може обмежуватися тільки наявністю спленомегалії, оскільки, зазвичай, це є єдиним вимірюваним проявом захворювання.
 • Пацієнти з WM, у яких під час рентгенографічного обстеження на вихідному рівні не виявлено жодного ураження, для якого можна отримати двовимірні розміри, повинні мати вимірювані прояви захворювання, що визначаються як наявність імуноглобуліну М-парапротеїну (IgM) з мінімальним рівнем IgM, який в два рази або більше перевищує верхню межу норми для нормального і позитивного тесту методом імунофіксації.
 • Пацієнти чоловічої або жіночої статі віком від 18 років.
 • Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної групи онкологів (ECOG) ≤2.
 • Очікувана тривалість життя: принаймні 3 місяці.
 • Наявність на момент проведення скрінінгу зразків тканин пухлини, відібраних зараз та/або архівних.
 • Наявність достовірних даних лабораторних аналізів, проведених на етапі включення до дослідження не пізніше, ніж за 7 днів до початку лікування за програмою дослідження.
 • Фракція викиду лівого шлуночка - ≥ 50%.

Основні критерії виключення:


 • Підтверджений результатами гістологічного обстеження діагноз фолікулярна лімфома (ФЛ) 3b ступеня або трансформованого типу чи хронічний лімфоцитарний лейкоз. У пацієнтів з клінічними підозрами на наявність трансформованого типу захворювання рекомендується провести повторну біопсію.
 • Резистентність до ритуксимабу під час будь-якої лінії терапії (резистентність визначається як відсутність відповіді або прогресування впродовж 6 місяців після останнього введення ритуксимабу, в тому числі в межах підтримуючого лікування ритуксимабом).
 • Рівень гліколізованого гемоглобіну (HbA1c) > 8,5% на момент скрінінгу.
 • Наявність зараз чи в анамнезі інтенстиціального захворювання легень та/або значного порушення функції легень (що визначається дослідником).
 • Існуюче лімфоматозне ураження центральної нервової системи.
 • Наявність в анамнезі вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).
 • Наявність гепатиту В (HBV) або гепатиту С (HCV). Пацієнти з позитивними результатами тестів на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) або антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту В (HBcAb) будуть визнані придатними для участі в дослідженні, якщо у них спостерігаються негативні результати аналізу на виявлення ДНК HBV; такі пацієнти повинні пройти профілактичну противірусну терапію згідно з викладеним в інструкції для медичного застосування ритуксимабу. Пацієнти з позитивними результатами на анти-HCV можуть брати участь в дослідженні за умови негативних результатів на РНК HCV.
 • Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВ). Пацієнти з позитивними результатами ПЦР-діагностики ЦМВ на вхідному рівні не допускаються до участі в дослідженні. ПЦР тест на ЦМВ вважається позитивним, якщо його результати можуть бути витлумачені як наявність ЦМВ відповідно до місцевих стандартів лікування.
 • Застійна серцева недостатність > 2 класу за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів (NYHA).
 • Неконтрольована артеріальна гіпертензія незважаючи на оптимальне медичне лікування (за оцінками дослідника).

Місця проведення клінічного випробування:


Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної Академії медичних наук України», відділення гематології з лабораторною групою, м. Львів

д.м.н., Масляк З.В.
2. Національний інститут раку, науково-дослідне відділення хіміотерапії гемобластозів та ад'ювантних методів лікування, відділення онкогематології з сектором ад’ювантних методів лікування, м. Київ

д.м.н., Крячок І.А.
3. Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради, обласний лікувально-діагностичний гематологічний центр, м. Черкаси

Л-р, Пилипенко Г.В.
4. Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, гематологічне відділення, м. Запоріжжя

К.м.н, Самура Б.Б.
5. Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради», міський гематологічний центр, м. Дніпро

Усенко Г.В.